Belastingadvies: tweede huis in België

Geachte heer, mevrouw,

Zojuist lees ik op Tweedehuisgids het een en ander over belastingen en tweede huizen bezit. Ik begrijp dat iemand met een tweede woning in het buitenland onroerendgoed belastingen moet betalen in het land waar het huis staat. Stel het gaat om een woning van anderhalve ton in Belgie. In Belgie betaal je dan zo'n EUR 1000 per jaar, schat ik.
Maar uiteindelijk moet er in Nederland ook in Box 3 ingevuld gaan worden waardoor er in Nederland ook betaald moet gaan worden. Omgerekend komt dat op een 1300 euro (uitgaande van het box 3 verhaal 1,2%).

Klopt dit? En in hoeverre is er dan een verdrag tussen deze twee landen?

Nard de Jager

 
 
Geachte heer de Jager,

Uitgangspunt is dat er een belastingverdrag is tussen Nederland en België. In dat verdrag is een regeling opgenomen die de heffing van belasting over onroerende zaken toekent aan het land waar de onroerende zaak is gelegen.

In België moet men voor een onroerende zaak (dit kan een perceel grond of een woning zijn) inkomstenbelasting over een zgn. kadastraal inkomen betalen. Dit is enigszins te vergelijken met het eigenwoningforfait in Nederland. Nederland zal belastingheffen over het wereldwijd genoten inkomen. Nederland kan dit doen indien de belastingplichtige in Nederland woont. 

Omdat in die positie zowel Nederland als België een heffingsrecht hebben, zou dit zonder regeling in het belastingverdrag leiden tot de in jouw vraag geschetste situatie dat in beide landen belasting moet worden betaald zonder dat er een tegemoetkoming voor de in het buitenland betaalde belasting wordt gegeven. In artikel 23 van het verdrag is daarom opgenomen dat Nederland de woning in België wél mag meenemen in de grondslag voor het bepalen van de in Nederland te betalen inkomstenbelasting. Op grond van dit zelfde artikel moet Nederland echter ook een tegemoetkoming verlenen ter voorkoming van de heffing van dubbele belasting.

Deze tegemoetkoming moet, zo leert het belastingverdrag, op basis van de Nederlandse regelgeving worden berekend. Nederland zal dit op de volgende manier doen: de vermindering zal zijn een bedrag van de totaal berekende belasting dat in dezelfde verhouding staat tot die belasting als de inkomsten uit de Belgische woning staan tot het totale box 3 inkomen.

Stel nu dat de totale grondslag voor de bepaling van de box 3 heffing EUR 4.000 bedraagt (4% over een gemiddeld vermogen van EUR 100.000). De waarde van de Belgische onroerende zaak is EUR 50.000. Zij maakt dan deel uit van de grondslag voor EUR 2.000 (4% van EUR 50.000). Dit betekent dat van de te betalen belasting  een vermindering zal worden verleend voor 50% (EUR 2.000/EUR 4.000) van het bedrag aan belasting dat is berekend (EUR 1.200). Daardoor moet er in Nederland nog maar EUR 600 aan inkomstenbelasting betaald worden in plaats van de berekende EUR 1.200.

Al met al een tamelijk ingewikkelde exercitie, die alleen België betreft. Indien de tweede woning in een ander land is gelegen, kan op basis van het betreffende belastingverdrag een heel andere situatie bestaan die fiscaal tot een andere uitkomst leidt.

CROP belastingadviseurs

Heeft u ook een vraag over uw tweede huis en belasting? Stuur uw vraag naar belasting@tweedehuisgids.nl en misschien wordt uw vraag volgende maand door CROP belastingadviseurs beantwoord!