Bijkomende kosten tweede huis Spanje

Naast de aanschafprijs moet de koper van een tweede huis rekening houden met kosten die samenhangen met de aankoop: de notariskosten, de overdrachtsbelasting en registratiekosten en aktekosten. Spanje kent een veelheid aan belastingen en heffingen die niet voor iedere huiseigenaar hetzelfde zijn. U kunt onder meer te maken krijgen met de volgende belastingen:

  • Overdrachtsbelasting (Impuesto de tranmisiones patrimoniales)(ITP). Deze bedraagt 7 procent en wordt geheven bij aankoop van een huis van een particulier. Als u van een projektontwikkelaar koopt, betaalt u BTW ofwel IVA. Deze belasting betaalt u als u onroerend goed koopt van een persoon die dit beroepsmatig verkoopt of als u een huis laat bouwen door een projectontwikkelaar of aannemer. Afhankelijk van de situatie bedraagt deze belasting 7 procent of 16 procent.
  • Onroerend goed-belasting. (Impuesto sobre bienes inmeubles)
  • Afhankelijk van de gemeente betaalt u gemiddeld 0,6 procent onroerend goedbelasting over de kadastrale waarde. Gemeentes hebben het recht om binnen bepaalde marges de tarieven te verhogen of te verlagen, afhankelijk van het aantal inwoners en openbare voorzieningen.
  • Plusvalia. Deze belasting wordt geheven over de waardevermeerdering van de bebouwde grond (dus niet voor de opstal). De gemeente heft de plusvalia wanneer het onroerend goed van eigenaar verwisselt. Deze heffing wordt in principe betaald door de verkoper, tenzij anders overeengekomen. Maak hierover goede afspraken en leg ze vast.
  • Bouwbelasting (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras). Deze gemeentelijke belasting wordt geheven over alle bouwwerkzaamheden, waarvoor een bouwvergunning verplicht is. Het basistarief is 2 procent, maar dit kan afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente worden verhoogd.
  • Oplevering nieuwbouw (Declaration obra nueva) - Belasting die wordt geheven bij oplevering van nieuwbouw. Er wordt dan een notariële akte (escritura) opgemaakt van de nieuwbouw die wordt ingeschreven in het kadaster. De belasting is 0,5 procent van de kadastrale waarde van het object.
  • Locale belastingen (Tasas). De locale heffingen verschillen per gemeente. Deze belastingen worden geheven over onder andere de afgifte van vergunningen, het ophalen van huisvuil en de riolering. De gemeente kan een extra bijdrage vragen voor diensten die op verzoek van burgers worden geleverd zoals het ophalen van grof vuil, het regelen van parkeerrestricties en het schoonmaken van privé-wegen.
  • Vermogenswinstbelasting. (Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble) Deze belasting - 18 procent - moet worden betaald over de waardevermeerdering van het onroerend goed bij verkoop. Deze heffing is gebaseerd op de in de escritura vastgelegde aankoopprijs. Laat u niet verleiden om bij aankoop een lagere waarde van het onroerend goed in de akte op te nemen. Dit wordt nogal eens gevraagd door de verkoper; hij betaalt daardoor minder winstbelasting. Door een lagere vermelding te accepteren kunt u later bij verkoop echter zelf met een hoge winstbelasting worden geconfronteerd. Dan is de winst (de verkoopprijs minus de koopprijs) immers hoger dan in werkelijkheid en moet u over het verschil belasting betalen.

Belasting
Fiscaal gezien is sinds 2001 de hypotheekrente over de lening voor een tweede huis niet meer aftrekbaar van de Nederlandse inkomstenbelasting. In plaats daarvan zijn de huurinkomsten onbelast te ontvangen. De waarde van het huis - na aftrek van de hypotheekschuld - valt in box 3, het gemiddelde vermogen in deze Box wordt jaarlijks belast met effectief 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Overigens kent deze box wel een vrijstelling van 19.698 euro.
In internationale belastingverdragen is echter vastgelegd dat het land waarin het onroerend goed zich bevindt belasting mag heffen. Spanje kent vermogensbelasting (impuesto sobre el patrimonio). De aangifte hiervan moet zowel door residenten (over het wereldvermogen) als niet-residenten (over het vermogen in Spanje) worden gedaan. Naast de kadastrale waarde van het onroerend goed dient ook aangifte te worden gedaan van het gemiddelde banksaldo en andere bezittingen.